Czy wiesz, że...

Na rozsadniku lub w skrzyneczkach wysiewamy nasiona gatunków dwuletnich (niezapominajki, bratki, stokrotki, malwy, naparstnice, goździki) oraz bylin (łubin, orlik, dzwonki, rudbekia). Po wzejściu rośliny przerywa się lub pikuje, a we wrześniu sadzi na miejsce stałe.

10.03.2012 - Walne zebranie ROD "Zalesie"

Ogłoszenia Zarządu ROD "Zalesie" » 10.03.2012 - Walne zebranie ROD "Zalesie"

Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Zalesie" w Rzeszowie odbędzie się w dniu 31.03.2012r. o godz. 11:00 I termin, o godz. 11:30 II termin w świetlicy WSK w Rzeszowie ul. Hetmańska 120. Dokumenty będą wyłożone w dniach 22-23.03.2012r. w biurze ROD "Zalesie" w godz. od 14:00 – 16:00.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW)

 

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania .
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2011 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2011 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2011 r.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Dyskusja.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). - § 82 pkt 5 statutu PZD;
13. Zatwierdzenie sprawozdań komisji rewizyjnej i rozjemczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, - § 82 pkt 7 statutu PZD,
- wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
- liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2012 r. - § 82 pkt 8 statutu PZD;,
- planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2012 r.- § 82 pkt 9 statutu PZD, **
- planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r. - § 82 pkt 6 statutu PZD,
- innych dotyczących działalności ogrodu.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji