Czy wiesz, że...

Niektóre byliny można przesadzać, a przy okazji dzielić, latem. W ten sposób odmładzamy rośliny i uzyskujemy nowe egzemplarze. W czerwcu dzieli się byliny, które już przekwitły i przechodzą spoczynek (np. aster alpejski, zawciąg nadmorski, pierwiosnki, omieg).

12.02.2013 - Walne zebranie sprawozdawczo - wybordze

Ogłoszenia Zarządu ROD "Zalesie" » 12.02.2013 - Walne zebranie sprawozdawczo - wybordze

Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Które odbędzie się w dniu 09.03.2013r. w Sali Konferencyjnej WSK Rzeszów  ul. Hetmańska 120

 

Początek obrad w I terminie godz. 9:30  -  w II terminie godz. 10:00

 

Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.

5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za rok ubiegły (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności za ubiegły rok.

8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności za ubiegły rok.

9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na bieżący rok.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Aktualna sytuacja działkowców, ogrodów i Związku.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). – § 82 pkt. 5 statutu PZD;

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD.

16. Wybory do Komisji Rewizyjnej.

17. Podjęcie uchwał w sprawach:

– wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, § 82 pkt. 7statutu PZD,

– wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

– liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w bieżącym roku. – § 82 pkt. 8 statutu PZD;

– planu pracy i preliminarza finansowego na bieżący rok. § 82 pkt. 6 statutu PZD,

– innych dotyczących działalności ogrodu.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 23.02.2013r. i 02.03.2013r. w godz. od 11:00 do 15:00 w biurze Zarządu ROD „Zalesie” Rzeszów ul. Armii Krajowej 4A