Wszystkie wpisy, których autorem jest rodzalesie

Ogłoszenie

Dotyczy poboru energii elektrycznej

Przepisy Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – prawo o miarach reguluje kwestie związane z przyrządami pomiarowymi. Liczniki energii elektrycznej nieposiadające ważnej legalizacji, którą utraciły , np. na skutek upływu okresu legalizacji nie spełniają wymagań ustawowych, nie mogą być dalej użytkowane, a więc podlegają odłączeniu od sieci energetycznej. Dlatego ich dalsze wykorzystanie uznaje się za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowy Zarząd PZD) z dnia 5 listopada 2015 r.

określa zasady korzystania z energii elektrycznej w ROD. §7 ust. 1 ww. Uchwały określa, że rozliczanie zużytej energii elektrycznej następuje na podstawie wskazań podliczników zainstalowanych na działkach, które powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atesty wymagane przepisami prawa powszechnego.

Pobór energii elektrycznej z wykorzystaniem licznika bez ważnej legalizacji zgodnie z. §7 ust. 4 ww. Uchwały stanowi podstawę do odłączenia energii od działki.

Licznik, który utracił cechę legalizacyjną podlega zabezpieczeniu, co oznacza wyłączenie z użytkowania.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami ustawy prawo o miarach takiego zabezpieczenia może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia.

Bliższe informacje można uzyskać w Zarządzie ROD. Sprawę prosimy traktować jako pilną.

Plan zagospodarowania ogrodu

Zarząd ROD ”Zalesie” w Rzeszowie informuje, że działając zgodnie z Regulaminem ROD PZD ( § 29 ust.1) dokonał w październiku 2023 r. aktualizacji planu zagospodarowania ogrodu .

Plan zagospodarowania ogrodu, który został opracowany kilkadziesiąt lat temu nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu i zagospodarowaniu ROD i działek.

Nowy plan zagospodarowania ogrodu wykonała firma geodezyjna UNIMAP , która posiada doświadczenie w wykonywaniu profesjonalnych planów zagospodarowania ROD i wykonuje je dla ROD w całej Polsce.

Wyniki z pomiaru działek i ostateczny termin reklamacji ( do 2.12.2023r.) były wywieszone na tablicach ogłoszeń ROD oraz umieszczone na stronie internetowej ogrodu. Po złożonych reklamacjach geodeci w dniu 19.01.2024r. dokonali ponownego pomiaru zgłoszonej działki w obecności działkowców i członków Zarządu ROD.

Powierzchnia działek w zaktualizowanym planie różni się od powierzchni działek wynikającej z dokumentów związanych z tytułem prawnym do działki. Zmiana powierzchni działki nie wymaga zawarcia nowej umowy dzierżawy działkowej.

Jest to pomiar ostateczny.

Opłatę ogrodową wyliczaną od powierzchni działki wynikającej z planu należy uiszczać od 2025 r.

Sporządzone zostały mapki indywidualne każdej działki z rzeczywistymi wymiarami granic działki i powierzchnią .

Prosimy o odbiór w biurze Zarządu.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

8 marca 2024 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze ROD „Zalesie”, na którym ustępujący Zarząd ROD oraz Komisa Rewizyjna ROD przedstawiły sprawozdania z działalności za 2023r., a także za okres kadencji 2019-2023. Ponadto Zarząd ROD przedstawił plan pracy na 2024r., program działania na okres kadencji 2024 – 2028, a także projekty uchwał na rok 2024.

Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi, który w tym samym składzie został jednogłośnie wybrany przez działkowców na kolejną kadencję. W niezmienionym składzie pozostała również Komisja Rewizyjna ROD, ponadto wybrano dwóch delegatów na Okręgowy Zjazd PZD.

Zaproszony na zebranie Prezedent Mista Rzeszowa Konrad Fijołek wyraził uznanie dla pracy Prezes Jadwigi Przepaśniak na rzecz ogrodu, a także podkreślił, jak wiele znaczy dla niego dobra współpraca z całym Zarządem ROD „Zalesie”.

Prezydent ogłosił, że podjął decyzję o uwzględnieniu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Rzeszowa, w związku z czym działkowcy nie muszą się obawiać ich likwidacji.

Na koniec spotkania zostało złożone przez działkowców stanowisko w sprawie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych w całej Polsce, w którym wnosi się o wpisanie ROD do wszystkich 13 stref w profilu podstawowym. Pismo to zostanie wysłane do Prezydenta, Premiera oraz Ministra Rozwoju i Technologii.

Prezes ROD „Zalesie” Jadwiga Przepaśniak