Nowe zasady wjazdu

W związku z nagminnym naruszaniem zasad wjazdu samochodami na teren ogrodu Zarząd ROD „Zalesie” informuje, że w dniu 18.07.2020 r. nastąpi wymiana kłódki i kluczy do bramy wjazdowej ogrodu.

Będziemy dokonywać ponownej weryfikacji uprawnień osób niepełnosprawnych ruchowo do wjazdu samochodem na teren ogrodu. W związku z powyższym osoby posiadające dotychczasowe zezwolenia proszone są o przedłożenie w Zarządzie ROD do wglądu aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności ruchowej.

 Zgodnie z § 70 ust. 4  Regulaminu ROD osobą niepełnosprawną ruchowo jest osoba , która na skutek stwierdzonej urzędowo ( przez Zespół do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

Powyższe działanie ma na celu uniemożliwienie wjazdów przez osoby nieuprawnione.

Zmienione zostaną również zasady wjazdu na teren ROD w celu przewiezienia materiałów budowlanych i innych towarów wielkogabarytowych o czym poinformujemy w terminie późniejszym.

Nowe klucze będą wydawane za odpłatnością od 11.07.2020 r.

Ogłoszenie

Od 20.05.2020 r. brama wjazdowa nie będzie już otwierana.

Prosimy zamykać każdorazowo bramę.

W związku z nieuczciwym korzystaniem z pozwolenia na wjazd i odstępowaniem kluczy innym osobom i członkom rodziny przypominamy,że wydane zezwolenia na wjazd są tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych. Nie wolno odstępować kluczy innym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będziemy zmuszeni anulować wszystkie pozwolenia oraz wymienić kłódkę.  

                                                                                              Zarząd ROD „Zalesie”