Modernizacja sieci energetycznej

W związku z podjętą uchwałą Nr 14/WZ/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego odbytego w dniu 16.07.2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego Zarząd ROD „Zalesie” informuje, że każdy działkowicz ma obowiązek partycypacji w kosztach inwestycji.

Partycypacja:

I rata 50 zł płatna do 30.11.2021 r.
II rata 50 zł płatna do 30.06.2022 r.
III rata 40 zł płatna do 30. 06.2023 r.

Razem 140 zł od działki rozłożone na 3 lata

Działkowicze , którzy już dokonali opłat z tyt. użytkowania działki za 2021 r. proszeni są o uzupełnienie wpłaty 50 zł za 2021 r. z tyt. inwestycji do dnia 30.11.2021 r.

Przy dokonywaniu wpłaty na konto bankowe proszę dopisać „wpłata na inwestycję” oraz nr działki.

UCHWAŁA NR 14/WZ/2021

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Zalesie” w Rzeszowie z dnia 16.07.2021 roku

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

pn. Modernizacja sieci energetycznej- wymiana skrzynek elektrycznych

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze – członków PZD w ROD „Zalesie”, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok (na lata 2021- 2022)* zadanie inwestycyjne ( pn. Modernizacja sieci energetycznej- wymiana skrzynek elektrycznych )

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

  1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego – każdego działkowca ustala się w kwocie:
    – 50 zł na rok 2021, – 50 zł na rok 2022, 40 zł na rok 2023,
  2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 108.920 zł
  3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie (terminach)* 30.11.2021 30.06.2022 30.06.2023

§ 4

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 5

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.