Ogłoszenie

Dotyczy poboru energii elektrycznej

Przepisy Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – prawo o miarach reguluje kwestie związane z przyrządami pomiarowymi. Liczniki energii elektrycznej nieposiadające ważnej legalizacji, którą utraciły , np. na skutek upływu okresu legalizacji nie spełniają wymagań ustawowych, nie mogą być dalej użytkowane, a więc podlegają odłączeniu od sieci energetycznej. Dlatego ich dalsze wykorzystanie uznaje się za nielegalny pobór energii elektrycznej.

Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD (obecnie Krajowy Zarząd PZD) z dnia 5 listopada 2015 r.

określa zasady korzystania z energii elektrycznej w ROD. §7 ust. 1 ww. Uchwały określa, że rozliczanie zużytej energii elektrycznej następuje na podstawie wskazań podliczników zainstalowanych na działkach, które powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atesty wymagane przepisami prawa powszechnego.

Pobór energii elektrycznej z wykorzystaniem licznika bez ważnej legalizacji zgodnie z. §7 ust. 4 ww. Uchwały stanowi podstawę do odłączenia energii od działki.

Licznik, który utracił cechę legalizacyjną podlega zabezpieczeniu, co oznacza wyłączenie z użytkowania.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami ustawy prawo o miarach takiego zabezpieczenia może dokonać tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia.

Bliższe informacje można uzyskać w Zarządzie ROD. Sprawę prosimy traktować jako pilną.