Opłaty

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

ROD ZALESIE
BANK SPÓŁDZIELCZY
31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

Opłaty z tytułu użytkowania działki w 2023 roku:

uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w ROD „Zalesie” w dniu 22.04.2023r.

  1. Składka członkowska – 6 zł
  2. Opłata ogrodowa 1 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (w tym partycypacja – 0,12 zł od metra kwadratowego działki)
  3. Opłata energetyczna dla posiadaczy prądu – 20 zł
  4. Opłata za pobór wody – 5 zł
  5. Opłata za wywóz śmieci – 70
  6. partycypacja w zadaniu inwestycyjnym – wymiana skrzynek energetycznych 40 zł

Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

Wpłat należy dokonywać do 30 czerwca 2023 r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

Od dnia 30 czerwca 2023 r. są naliczane odsetki za zwłokę.

Opłata za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi wg ceny kWh podanej na f-rze z PGE

Opłata za 1 kWh 0,81 zł.

Termin I wpłaty za energię el. 15.06.2023 r.

termin II wpłaty 31.10.2023 r.

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW w 2023 r.

Jednorazowa podwyższona opłata ogrodowa wnoszona w roku nabycia działki wynosi 1200 zł.

Składka członkowska 6 zł

Zarząd ROD  „ZALESIE” informuje, że dnia 30-06-2023 r. otrzymaliśmy uznanie reklamacji złożonej w PGE Obrót S.A w sprawie cen za energię elektryczną. PGE dokonało korekty dotychczas wystawionych faktur za 2023 r.

W związku z powyższym cena za 1 kWh energii uległa zmianie  z kwoty 1,33 zł/ kWh na 0,81zł/kWh.

Działkowcom, którzy uiścili opłaty w zawyżonej cenie różnica    zostanie zwrócona gotówką w kasie ROD lub zaliczona na poczet przyszłych należności za zużytą energię (zgodnie z wolą działkowca).

Jednocześnie informujemy , że tak jak dotychczas, opłaty za zużytą energię pobierane będą według z wystawionych przez PGE Obrót S.A  faktur okresowych tj. średnio co 2 m-ce  i cena za 1 kWh energii może ulec zmianie.

Informacja o zmianie zostanie podana  po otrzymaniu faktury.

Obecnie obowiązująca cena to 0,81zł / kWh