Modernizacja sieci energetycznej

W związku z podjętą uchwałą Nr 14/WZ/2021 Walnego Zebrania Sprawozdawczego odbytego w dniu 16.07.2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego Zarząd ROD „Zalesie” informuje, że każdy działkowicz ma obowiązek partycypacji w kosztach inwestycji.

Partycypacja:

I rata 50 zł płatna do 30.11.2021 r.
II rata 50 zł płatna do 30.06.2022 r.
III rata 40 zł płatna do 30. 06.2023 r.

Razem 140 zł od działki rozłożone na 3 lata

Działkowicze , którzy już dokonali opłat z tyt. użytkowania działki za 2021 r. proszeni są o uzupełnienie wpłaty 50 zł za 2021 r. z tyt. inwestycji do dnia 30.11.2021 r.

Przy dokonywaniu wpłaty na konto bankowe proszę dopisać „wpłata na inwestycję” oraz nr działki.

UCHWAŁA NR 14/WZ/2021

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Zalesie” w Rzeszowie z dnia 16.07.2021 roku

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego

pn. Modernizacja sieci energetycznej- wymiana skrzynek elektrycznych

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze – członków PZD w ROD „Zalesie”, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok (na lata 2021- 2022)* zadanie inwestycyjne ( pn. Modernizacja sieci energetycznej- wymiana skrzynek elektrycznych )

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

 1. Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego – każdego działkowca ustala się w kwocie:
  – 50 zł na rok 2021, – 50 zł na rok 2022, 40 zł na rok 2023,
 2. Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 108.920 zł
 3. Kwotę (kwoty)* należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie (terminach)* 30.11.2021 30.06.2022 30.06.2023

§ 4

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w § 4 (w pojedynczym wymiarze).

§ 5

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane i przepisach związkowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Zalesie” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 16.07.2021r. na terenie obok budynku Zarządu ROD „Zalesie” w Rzeszowie

Początek obrad: w I terminie godz. 15:30 *w II terminie godz. 16:00

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Wiceprezes ROD „Zalesie” Prezes ROD „Zalesie”

Janusz Rejdych Jadwiga Przepaśniak

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD W 2021r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej *
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020r. (merytoryczne i finansowe).
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020r.
 12. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r i 2020r.. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019r.
  2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
  3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019r.
  4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020r.
  5) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
  6) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020r.
 15. Projekt planu pracy na 2021r.
 16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021r.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 18. Dyskusja.
 19. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.
 20. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD **
 21. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD **
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
 2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców ***

3) Uchwalenie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego.*

4) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

5) Uchwalenie planu pracy na 2021 r.

6) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad

.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w biurze Zarządu ROD „Zalesie”

07.07.2021 r. w godz. 14.00 do 17.00 oraz 08.07.2021 r. godz. od 09:00 do 12.00

 • * ** Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających
 • *** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

WAŻNE: Osoby zaszczepione przeciw Covid 19 prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przyjęcia szczepionki celem okazania do limitu obecnych uczestników Zebrania.

Czerwcowe zajęcia hortiterapii w ROD „Zalesie” w Rzeszowie.

W dniu 9 czerwca 2021 roku odbyły się kolejne zajęcia Hortiterapii na ogródkach działkowych „Zalesie” w Rzeszowie, w których wzięli udział uczniowie klas III Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW w Mrowli wraz z nauczycielami .
Zajęcia koordynowała Pani Prezes ROD „Zalesie” Jadwiga Przepaśniak i Wiceprezes Janusz Rejdrych.
Przypomnijmy, że Hortiterapia (terapia ogrodnicza) jest to metoda wykorzystująca ogród w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego osób
z dysfunkcjami. Nasze zajęcia terapeutyczne koncentrują się na biernym korzystaniu
z ogrodu (spacer, aktywność fizyczna, doznania sensoryczne, widok ogrodu itp.)

Czerwiec to miesiąc, który uczniowie SOSW im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli lubią najbardziej, bo zbliżają się wakacje! Aby umilić czas oczekiwania na letni wypoczynek, warto spędzać coraz więcej czasu na dworze, w ogrodzie. Zieleń trawy i liści, barwy kwiatów, zapach powietrza, brzęczenie owadów, świergoty ptaków – to wszystko coraz bardziej zbliża nas do wytęsknionego lata.
Dlatego temat tych zajęć to „Czerwiec w ogrodach”.
Piękno ogródków działkowych „Zalesie” – różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów i zapachów, obecność owadów i ptaków, to wszystko przyciągało uwagę i zachwycało uczniów.
Alejki między działkami to prawdziwe ścieżki sensoryczne  pełne kwiatów, krzewów i drzew oraz odgłosów natury, obok wyostrzania zmysłów, motywowały ciężko zaburzonych uczniów do zmiany pozycji ciała – chęć zobaczenia i dotknięcia liścia, poczucia zapachu kwiatów.
Piękne otoczenie i trawiaste alejki są wykorzystywane jako ścieżka rehabilitacyjna. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i stanowi duże wyzwanie, silnie motywując ich do jak najlepszego i najszybszego chodu. 
Wykorzystujemy właściwości roślin do wzbogacenia jakości życia dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie ich zasobów wiedzy i umiejętności, zasobów słownictwa, zasobów odbieranych bodźców z otoczenia. Dzięki temu spotkaniu nasi uczniowie wzbogacili się o nową wiedzę na temat roślin, ogrodu i prac ogrodniczych, o których ciekawie
i z pasją opowiadali nam zarządcy ROD „Zalesie” – Pani Jadwiga i Pan Janusz.
Zwracali nam uwagę na warzywniki działkowców, uczyli nazw posadzonych warzyw, krzewów owocowych i objaśniali jak dbać o rośliny. Zwracali nam uwagę na cudowny zapach piwonii i kolorowe rododendrony.
Przy okazji odwiedziliśmy działkę naszej byłej nauczycielki P. Grażyny N. Bardzo ucieszyliśmy się ze spotkania z Panią Grażynką, która jest już na emeryturze
i zajmuje się w wolnych chwilach swoim ogródkiem.
Zajęcia te pozwoliły nam, nauczycielom, na przeprowadzenie wielu własnych ciekawych obserwacji pod kątem wpływu przyrody na zachowanie uczniów, ich samopoczucie i rozwój.

Tekst i zdjęcia:
Jadwiga Wojnar – Górska
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kornela Makuszyńskiego
w Mrowli