Plan zagospodarowania ogrodu

Zarząd ROD ”Zalesie” w Rzeszowie informuje, że działając zgodnie z Regulaminem ROD PZD ( § 29 ust.1) dokonał w październiku 2023 r. aktualizacji planu zagospodarowania ogrodu .

Plan zagospodarowania ogrodu, który został opracowany kilkadziesiąt lat temu nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu i zagospodarowaniu ROD i działek.

Nowy plan zagospodarowania ogrodu wykonała firma geodezyjna UNIMAP , która posiada doświadczenie w wykonywaniu profesjonalnych planów zagospodarowania ROD i wykonuje je dla ROD w całej Polsce.

Wyniki z pomiaru działek i ostateczny termin reklamacji ( do 2.12.2023r.) były wywieszone na tablicach ogłoszeń ROD oraz umieszczone na stronie internetowej ogrodu. Po złożonych reklamacjach geodeci w dniu 19.01.2024r. dokonali ponownego pomiaru zgłoszonej działki w obecności działkowców i członków Zarządu ROD.

Powierzchnia działek w zaktualizowanym planie różni się od powierzchni działek wynikającej z dokumentów związanych z tytułem prawnym do działki. Zmiana powierzchni działki nie wymaga zawarcia nowej umowy dzierżawy działkowej.

Jest to pomiar ostateczny.

Opłatę ogrodową wyliczaną od powierzchni działki wynikającej z planu należy uiszczać od 2025 r.

Sporządzone zostały mapki indywidualne każdej działki z rzeczywistymi wymiarami granic działki i powierzchnią .

Prosimy o odbiór w biurze Zarządu.