Walne Zebranie Sprawozdawcze

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Zalesie” zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 16.07.2021r. na terenie obok budynku Zarządu ROD „Zalesie” w Rzeszowie

Początek obrad: w I terminie godz. 15:30 *w II terminie godz. 16:00

*Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Wiceprezes ROD „Zalesie” Prezes ROD „Zalesie”

Janusz Rejdych Jadwiga Przepaśniak

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD W 2021r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej *
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020r. (merytoryczne i finansowe).
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020r.
 12. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r i 2020r.. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019r.
  2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
  3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019r.
  4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020r.
  5) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
  6) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020r.
 15. Projekt planu pracy na 2021r.
 16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021r.
 17. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 18. Dyskusja.
 19. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.
 20. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD **
 21. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD **
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
 2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców ***

3) Uchwalenie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego.*

4) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

5) Uchwalenie planu pracy na 2021 r.

6) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad

.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w biurze Zarządu ROD „Zalesie”

07.07.2021 r. w godz. 14.00 do 17.00 oraz 08.07.2021 r. godz. od 09:00 do 12.00

 • * ** Tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających
 • *** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

WAŻNE: Osoby zaszczepione przeciw Covid 19 prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia przyjęcia szczepionki celem okazania do limitu obecnych uczestników Zebrania.